ДР МИЛОШ ЈЕЧМЕНИЦА

Милош Јечменица рођен је 1984. године у Ужицу. Основну школу и Гимназију завршио je у Ивањици. Електротехнички факултет у Београду уписао је 2003. године. Током трајања основих студија био је у два наврата учесник Work and Travel програма размене студената током лета у Америци. Дипломирао је 2008. године на смеру Енергетски претварачи и погони, Одсек за енергетику, са просечном оценом у току студија 8,64. Исте године уписује мастер студије на модулу Енергетски претварачи и погони, које завршава 2010. године, са просечном оценом 9,17. Докторску дисертацију под називом „Методологија оптималног пројектовања статорског намотаја шестофазних машина уз уважавање фреквенцијске зависности параметара и магнетског засићења“ одбранио је 20. 6. 2019. године на Електротехничком факултету у Београду.

Од 15. 11. 2011. године запослен је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за енергетске претвараче и погоне, у звању асистента, и поново изабран у исто звање 1. 3. 2015. године. Ангажован је на рачунским и лабораторијским вежбама на основним и мастер студијама из неколико предмета: Асинхроне машине, Синхроне машине, Испитивање електричних машина и Пројектовање фотонапонских система. Ангажован је на пројекту Министарства науке и технолошког развоја.

До сада је објавио два рада у истакнутим међународним часописима са SCI листе, више радова на међународним и домаћим конференцијама и часописима.

Пре ангажовања на Електротехничком факултету стекао је три године стажа и радног искуства радећи у струци где је учествовао и руководио израдом различитих пројеката из области индустријских електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, аутоматике и електромоторних погона.

Члан је Инжењерске коморе Србије. Има положен стручни испит из електротехнике, поседује лиценце одговорног пројектанта и одговорног извођача електроенергетских и телекомуникационих инсталација, као и лиценцу одговорног пројектанта из области електромоторних погона. Има положен стручни испит и лиценцу за област енергетске ефикасности зграда.

Браво Милоше!

Оставите одговор