ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 22.8.2020.

Државно такмичење из математике биће одржано 22. августа 2020. године. Пласман на Државно такмичење остварио је Павле Гавриловић ученик трећег разреда природно – математичког смера. Предметни наставник ученика је проф. мр Драган Видаковић.

Правилници и програми у школској 2020/21.

Подсећамо вас на неколико битних правилника који се примењују почев од школске 2020/21. године:
ПРАВИЛНИЦИ
Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Правилник о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику
Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Конкурс Фондације „Ана и Владе Дивац“

Фондација „Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са групом донатора расписује конкурс за доделу стипендија ученицима који 2020. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

Право на стипендију имају ученици који у септембру 2020. године уписују I, II, III или IV разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који постижу одличан успех у учењу и владању. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, избегличке и расељеничке породице, лица са инвалидитетом, дете/родитељ са хроничним болестима и др).

Информације на сајту: https://www.divac.com/Konkursi/2806/KONKURS-ZA-DODELU-STIPENDIJA-UCENICIMA-ZA-SKOLSKU.shtml

Оквир за процену капацитета ОШ и СШ за организовање наставе на даљину

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је и објавио документ Оквир за процену капацитета ОШ и СШ за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима, https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2020/08/ZVKOV-Okvir-obrazovanje-na-daljinu.pdf

који би требало да буде полазна тачка за дефинисање стандарда квалитета рада образовних установа у случају када је обустављен непосредни рад са ученицима, затим да помогне у креирању индикатора за праћење и евалуацију рада школа, као и за израду препорука за образовне политике.

Вебинар: Еразмус+ платформе и мреже за професионално усавршавање наставника

Вебинар је намењен запосленима у основним и средњим школама, предшколским установама и установама за образовање одраслих. Вебинар организује Информативни центар Фондације Темпус.

Присутни ће бити у прилици да се информишу о могућностима за професионално усавршавање и повезивање са колегама широм Европе путем Еразмус+ платформи и мрежа (eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass и Eurydice), независно од тога да ли већ учествују или планирају учешће у Еразмус+ пројектима.

Вебинар се одржава 25. августа, од 16 до 17 часова, а за пријаву је потребно попунити кратак регистрациони формулар https://kvim.tempus.ac.rs/erazmus-mreze-i-platforme-avgust/
најкасније до 25. августа у 12 часова.

Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања у основном и средњем образовању и васпитању

Ово Стручно упутство се доноси са циљем унапређивања безбедности и квалитета организације и реализације Програма наставе и учења физичког и здравственог васпитања и обухвата правила понашања ученика и наставника на часовима и осталим организационим облицима рада: спортске секције, слободне наставне активности, недеља школског спорта, школска такмичења, активности у природи (пролећни крос, излет са пешачењем, зимовање, летовање) и друго.

Упутство је намењено: наставницима физичког васпитања, наставницима разредне наставе, директорима школа, стручним сарадницима, ученицима и родитељима.

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/Strucno-uputstvo-o-bezbednosti-FIZV.pdf

Објављена база радова конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси 2019

База радова Завода за унапређивање образовања и васпитања конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси за 2019. годину налази се на
https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/

ДОЦ. ДР ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

Ирина Милутиновић рођена је 05.06.1978. године у Ивањици. Основну школу и Гимназију завршила је у Ивањици. Као ученик ивањичке Гимназије освојила је другу награду на „Дисовом пролећу“, а на крају школовања била је носилац Вукове дипломе и ученик генерације. Школовање је наставила на Филолошком факултету у Београду (Катедра за општу књижевност и теорију књижевности) и завршила га 2004. године, када стиче звање дипломираног филолога опште књижевности и теорије књижевности. Магистарску тезу, под називом „Социокултурни учинци виртуелног комуницирања посредством интернета у Србији“, одбранила је 15. јула 2010. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, стекавши звање магистра политичких наука.

Докторску дисертацију под називом „Настанак и развој регулације радио-дифузије у Србији“ одбранила је две године касније, 18. октобра 2012. године, чиме постаје доктор политичких наука. Од 2004. до 2014. године била је запослена у Издавачкој делатности Мегатренд универзитета у Београду, на пословима уредника и лектора. Изабрана је у звање научног сарадника Института за политичке студије у Београду. Од 2014. до 2016. године је у звању доцента за ужу научну област Култура, на Факултету за културу и медије у Београду била ангажована на предметима Историја културе и цивилизације, Менаџмент у издавачкој делатности и Савремени медијски системи.

Од 2016. године запослена је на Институту за европске студије у Београду, у звању научног сарадника, где је и председник Научног већа. Објавила је књиге Медијска политика и пракса – Европа и Србија, Регулатива радио-дифузије у Србији и Шездесет година Сајма књига у штампаним медијима. Ангажована је као аутор и уредник по позиву издавачке куће Nova Science Publisher, са седиштем у Њујорку. Члан је редакције часописа Хуманистика. Говори енглески и користи руски језик. Објавила је преко 25 радова у научним часописима.

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат изградње бежичне локалне рачунарске мреже у школама у Републици Србији под називом „Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке и културе – Повезане школе – фаза 2“.

Циљ пројекта је унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања изградњом бежичне локалне рачунарске мреже у складу са највишим стандардима у овој области.

У Гимназији у Ивањици пројектом је реализовано покривање свих наставних просторија (учионице, кабинети, лабораторије, припреме,…) као и одређених ненаставних (зборнице, административне просторије, библиотека,…) бежичним сигналом, а изграђена је и кабловска инфраструктура до сваке од учионица и кабинета. У рачунарским кабинетима разведени су  мрежни каблови до сваког рачунара (рачунарска мрежа урађена је и у 2 нова кабинета за рачунарство и информатику).

БРЗИНА ИНТЕРНЕТА У КАБЛОВСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ ЈЕ 1000 Mb/s (хиљаду Mb/s).

БРЗИНА ИНТЕРНЕТА КОД БЕЖИЧНОГ СИГНАЛА ЈЕ 300 Mb/s.

ПРОЈЕКАТ АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ

Амбасада Републике Бугарске у Београду расписала је конкурс за бесповратна средства из развојне помоћи Републике Бугарске. Гимназија у Ивањици послала је апликативни формулар 7.7.2020. године, деловодни број 681 од 07.07.2020. године.

Гимназија је аплицирала за опремање три лабораторије кабинета: Биологије, Хемије и Физике. Вредност пројекта је 9.935,82 евра.

Пројекат је регистрован под бројем № Ив-01-527-49/09.07.2020. године у Амбасади Републике Бугарске у Београду и послат на оцену у Софију.

ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА I РАЗРЕДА

Формирањем одељења бави се педагошкo – психолошкa служба и Комисија за упис ученика.

При упису у Гимназију ученици у пријави за упис наводе смер за који се опредељују и стране језике које су учили у претходним разредима. Ови подаци су полазни критеријуми педагошко-психолошкој служби при формирању одељења. У Гимназији у Ивањици ученици настављају учење страних језика које су учили у основној школи.

Поред смера и страних језика, следећи критеријум је успех и то:
• Општи успех у основној школи
• Постигнути резултати на завршном испиту
• Постигнути резултати на такмичењима ученика основних школа
• Носиоци дипломе „Вук Караџић“ и ученици генерације биће равномерно распоређени по одељењима

Један од критеријумa при формирању одељења је и основна школа коју је ученик завршио (води се рачуна и о потребама ученика путника).
Последњи критеријум је пол ученика, тј. да буде уједначен број дечака и девојчица по одељењима (изузетак су деца близанци која морају бити у истом одељењу).

Ученици се опредељују за један од два обавезна Изборна предмет: грађанско васпитање или верска настава и два од понуђена четири Изборна програма.

Преостала слободна места за упис у другом кругу

Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе је у понедељак 13.07.2020. године од 8 до 15 часова.

Гимназија у Ивањици је у првом уписном кругу, уписала 125 ученика који су распоређени у 5 одељења. Чак 120 ученика као прву жељу попунило је Гимназију у Ивањици. У одељење ИТ СМЕРА уписано је 20 ученика (сва места су попуњена, у 4 одељења општег смера уписано је 105 ученика. Просечан број ученика по одељењима је 26, 26, 26 и 27. Број слободних места у општем смеру је 15.

ФОРМИРАНО 5 ОДЕЉЕЊА ГИМНАЗИЈЕ у школској 2020/21.

После првог уписног рока школске 2020/21. године, Гимназију у Ивањици уписало је 125 ученика који су распоређену у 5 одељења (4 одељења општег смера и 1 одељење ученика са посебним способностима ИТ СМЕР са 2о ученика).

Упис ученика биће обављен 9. И 10. јула 2020. године (четвртак – петак) од 8. до 15 часова.

ПРЕПОРУКА САВЕТА РОДИТЕЉА – ЂАЧКИ ДИНАР

Савет родитеља Гимназије у Ивањици је на основу члана 28. Пословника о раду савета родитеља Гимназије у Ивањици, на седници одржаној 11.06.2020. године у присуству девет чланова, разматрајући пету тачку дневног реда јавним гласањем усвојио следећу

                                                            ПРЕПОРУКУ

Да ученици приликом уписа и први, други, трећи и четврти разред гимназије школске 2020/2021. године уплате износ од 1200 динара.

Овај износ обухвата куповину ђачких књижица, осигурање ученика годину дана 24 сата, без обзира да ли ученици у школи или не, набавку књига за одличне и награђене ученике, куповину сведочанства, диплома, уписница, исписница, бесплатно издавање потврда о редовном школовању током године, израду распореда часова, бесплатно коришћење библиотеке, куповину књига, лектира и часописа за потребе библиотеке, електронско штампање сведочанстава и диплома и унапређење наставе (замена тонера у ласерским штампачима, куповина папира за штампање, поправка рачунара, замена тастатура и мишева током школске године, штампа научних и семинарских радова ученика, замена и поправка оштећених клупа и столица, кречење учионица и унапређење образовно – васпитног рада).

Председник Савета родитеља, Данка Вучићевић

ДЕЖУРСТВО УЧЕНИКА III И IV РАЗРЕДА

Као меру за смањење броја изостанака, Наставничко веће Гимназије у Ивањици на седници одржаној 19.06.2020. године, донело је следећу Одлуку:

Од 1. септембра школске 2020/21. године ученици III IV разреда. Дежураће помоћни радници на два улаза у зидану и монтажну школу.

ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА

Као меру за смањење броја изостанака, Наставничко веће Гимназије у Ивањици на седници одржаној 26.06.2020. године, донело је следећу Одлуку:

1. Изостанке ученика правда родитељ у року од 8 дана доласком у школу искључиво са лекарским оправдањем. Одељењски старешина чува оправдања до краја школске године. Гимназија ће у сарадњи са Домом здравља у Ивањици радити ревизију оправдања (проверу)
2. Родитељ може у току школске године ученику оправдати три дана (без лекарског оправдања), доласком у школу и попуњавањем писане Изјаве. Изјаве родитеља чува одељењски старешина до краја школске године
3. Ученици који се пласирају на Окружно такмичење имају право на 1 слободан дан, а ученици који се пласирају на Републичко такмичење имају право на 3 слободна дана за припрему такмичења (изостанак ученика правда одељењски старешина на основу резултата на такмичењу, и Календара такмичења и смотри ученика средњих школа).
4. Учешће ученика на спортским такмичењима или припремама клуба, правда се овереном потврдом председника клуба или Спортског савеза општине Ивањица (потврде чува одељењски старешина до краја школске године)
5. Добровољни даваоци крви имају оправдана два узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви (Закон о раду члан 77, Службени гласник 24/2005, … 95/2018)

Електронски упис ученика у Гимназију 9.и 10.06.2020.

Упис ученика у средње школе ће бити обављен  9. и 10.  јула на два  могућа начина:
1. Путем система   Еупис и ове године је првацима омогућен упис  доласком у школу без ношења докумената. Потребно је само да  ученик и(ли) родитељ и законски заступник  при доласку у школу преда исправно попуњену пријаву  (пријава се може узети у школи) за упис као и да познаје   ЈМБГ ученика и  ЈМБГ једног од родитеља.Остале потребне документе  школа прибавља по службеној дужности у електронском облику користећи услуге Еупис

2. Такође ове године је по први пут омогућен електронски упис у школу и без доласка ученика, родитеља или законског заступника.
Да би се овај процес обавио потребно је да родитељ има  креиран налог на порталу Еуправа https://euprava.gov.rs/   како би могао да покрене опцију Еупис у средњу школу. Зато је важно да благовремено родитељ провери да ли има налог на порталу Еуправа  или да се тај налог отвори што се може урадити на овој адреси https://registracija.eid.gov.rs/kreiranje-naloga с тим што треба имати у виду да отварање налога траје временски до 24 часа  јер се унети подаци морају проверити.

Након  што се родитељ  улогује преко свог налога попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су преузети из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Све потребне информације можете добити позивањем броја Тел: 032/664-646, 032/661 – 116, 063/22 58 58.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК НАГРАДИО НАЈБОЉЕ МАТУРАНТЕ

Њ.К.В. Престолонаследник Александар сваке године традиционално награђује више од 600 најбољих средњошколаца из Србије и Републике Српске. По први пут ове године церемонија обраћања организована је у виртуелном простору, где су се Њ.К.В. Престолонаследник Александар, српски министар просвете Њ.Е. г. Младен Шарчевић, његова колегиница из Републике Српске Њ.Е. г-ђа Наталија Тривић, менаџер за односе са владом за Европу, Блиски Исток и Африку компаније НЦР г-ђица Нина Чапрић, директорка маркетинга „LINKgroup“ компаније г-ђа Милица Зорић и најбоља атлетичарка Србије г-ђица Ивана Шпановић обратили најбољим матурантима средњих школа путем видеа 30.06.2020. године и послали поруке у којима су их мотивисали да и даље буду најбољи.

Свака средња школа у Србији и Републици Српској бира најбољег матуранта, којем Фондација за образовање и културу Њ.К.В. Престолонаследника Александра додељује похвалницу и пригодан поклон у знак признања за њихове изузетне резултате постигнуте у средњој школи. Похвалнице и поклони послати су ученицима на адресе њихових школа, а уручиће им их представници школа.

Честитам вам на великом успеху и желим вам да и даље будете најбољи. Ви сте будућност Србије и Републике Српске. Будите поносни на знање које сте стекли и ставите га у службу наше земље и свих њених грађана“, рекао је Престолонаследник у свом видео обраћању.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ШКОЛСКЕ 2020/21.

АНКЕТА О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ
Поштовани ученици и родитељи, у складу са наставним плановима и програмима у средњој школи, ученик је обавезан да поред грађанског васпитања или верске наставе изабере два од четири понуђена изборна програма које ће изучавати у школској 2020/21.години. Изборни програми оцењују се бројчано и ученик их слуша један час седмично.

1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

2. ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО
Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

3. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ
Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

4. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 9. И 10. ЈУЛ 2020.

Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе, 9. и 10. јула 2020. године (четвртак – петак) од 8 до 15 часова.

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама, среда 8. јул 2020. године до 24 часа.

Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе, понедељак 13.07. 2020. године од 8 до 15 часова.