ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК У ГИМНАЗИЈИ ОД 1.9.2018.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одлучило је да од школске 2018/19. у све школе у Републици Србији уведе електронски дневник.

Коришћење електронског дневника, Министарства просвете, науке и технолошког развоја је за све школе, наставнике, ученике и родитеље бесплатно.

Електронско вођење документације подразумева вођење комплетне евиденције о образовно – васпитном раду искључиво електронски, приказ и штампање статистичких података и извештаја, штампање картица за родитеље и сведочансава на крају године и још много активности које смањују ручни рад и убрзавају процес рада у целини.

ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ БИОЛОГИЈЕ И СРПСКОГ

Обука за наставнике биологије и српског језика који ће предавати у првом разреду гимназије биће одржана 17. и 18. августа 2018 године (почетак је у 9 часова) у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку.

150 година од рођења Михаила Петровића Аласа

Математичари у Србији ове године прослављају 150 година од рођења академика Михаила Петровића Аласа (1868‒1943), великог српског математичара и оснивача српске математичке школе. Академик Петровић био је угледан професор математике на Универзитету у Београду, али и књижевник, филозоф, музичар, рибар, светски путник и путописац. Био је студент познатих француских математичара Анрија Поанкареа, Шарла Ермитеа и Шарла Емила Пикара. Петровић је имао значајан научни допринос у диференцијалним једначинама, комплексној и нумеричкој анализи, геометрији полинома и математичкој феноменологији.

Изумео је и конструисао неколико аналогних рачунских машина и био главни криптограф српске и југословенске војске до Другог светског рата.

СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

У Новом Пазару 02.08.2018. године, директори две гимназије Нермин Дражaнин и др Душко Парезановић, потписали су Споразум о пословно – техничкој сарадњи између Гимназије у Новом Пазару и Гимназије у Ивањици. Сарадња омогућава:

• извођење ученичке праксе, наставе и учења на даљину
• учешће у научним, образовним, истраживачким, уметничким, стручним и издавачким скуповима и пројектима
• организовање семинарa, радионицa, екскурзијa и сличних сусрета
• учешће у извођењу и унапређењу гимназијских програма
• размену наставног особља
• размену ученика
• учешће на такмичењима које организују обе школе или њихови партнери
• учешће у Пројектима Европске уније
• учешће у Пројектима Прекограничне сарадње
• учешће у Пројектима Међународне размене ученика

АНАЛИЗА УПИСА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

Планом уписа за школску 2018/19. годину предвиђен је упис 5 одељења Гимназије у Ивањици: 3 одељења општег смера (90 ученика), 1 одељење друштвено – језичког смера (30 ученика) и 1 одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (20 ученика).

Oпшти смер уписано је 87 ученика (1 ученица је уписана одлуком окружне уписне комисије 9.7.2018. године). Овај смер уписало је 13 ученика са дипломом „Вук Караџић“. Енглески језик, као први страни језик уче сви ученици. Други страни језик: 80 ученика учи француски, 6 ученика учи руски језик и 1 ученица учи немачки језик. Што се тиче обавезних изборних предмета: 83 грађанско васпитање и 4 верска настава. Изборни програми (од понуђених 4 ученик је морао да изабере 2): Примењене науке 2 ученика, Језик медији и комуникација 85 ученика, Здравље и спорт 83 ученика и Појединац, група и друштво 4 ученика.

Друштвено језички смер уписао је 21 ученик. Овај смер уписала су 2 ученика са дипломом „Вук Караџић“. Енглески језик, као први страни језик уче сви ученици. Други страни језик: 20 ученика учи француски, 1 ученик учи руски језик. Што се тиче обавезних изборних предмета: 17 грађанско васпитање и 4 верска настава. Изборни програми (од понуђених 4 ученик је морао да изабере 2): Језик медији и комуникација 21 ученик и Здравље и спорт 21 ученик.

Информатички смер уписало је свих 20 ученика (максимални број ученика у овом смеру је 20). Овај смер уписало је 12 ученика са дипломом „Вук Караџић“. Енглески језик, као први страни језик уче сви ученици. Други страни језик сви ће учити француски језик. Што се тиче обавезних изборних предмета: 13 грађанско васпитање и 7 верска настава.

Што се тиче анализе по школама из којих су ученици дошли: ОШ „Милинко Кушић“ 67 ученика, ОШ „Кирило Савић“ 28 ученика, ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике 10 ученика, ОШ „Проф. др Недељко Кошанин“ 4 ученика, ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје 1 ученик, ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље 1 ученик, ОШ „Лепосавић“ Лепосавић 1 ученик и ОШ „Горачићи“ Горачићи 1 ученик. Такође, 15 ученика који су завршили VIII разред у Гимназији у Ивањици у одељењу за надарене ученике из математике су наставили школовање у нашој школи.

КОЈА ЈЕ ДОБИТ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

⇨Развијање вештина неопходних за живот и рад у XXI веку
⇨Припрема за наставак школовања и живот и рад у времену брзих научних, техничких и технолошких промена
⇨Већа мотивација за учењем
⇨Усмеравање ученика ка избору будућег занимања

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

⇨Реализација програма наставе и учења усмерена на:
• ученика и учење путем откривања, истраживања, рада на пројекту, самосталног и групног рада, дебатовања, вршњачког учења, размене искуства, самопроцењивања и др.
• међупредметни приступ настави и учењу који превазилази границе појединачних наставних предмета и у коме се појединачни наставни садржаји организују, повезују у смислене целине;

⇨Вредновање постигнућа ученика у циљу веће мотивисаности за учење и напредовања, вредновање применом различитих техника и употребом разноврсних инструмената за вредновање.

Општа матура на државном нивоу која ученику омогућава наставак школовања на наредном, универзитетском нивоу (општа матура само ученицима гимназије омогућава упис на било који факултет)

ШТА ЈЕ НОВО У ГИМНАЗИЈИ ОД 1. СЕПТЕМБРА 2018.

⇨План наставе и учења за први разред гимназије који подразумева обавезне наставне предмете и изборне програме. Настава једног броја наставних предмета реализоваће се путем часова терорије и вежби.

⇨Програм наставе и учења за први разред гимназије је усмерен на развијање компетенција ученика и њихово оспособљавање да у реалној животној ситуацији, оно што је научено, што се темeљи на знању примене, употребе одговорно, ефикасно и умешно.

Развој компетенција доприноси и развоју вештина неопходних за живот у XXI веку и то: вештине учења које подразумевају критичко и креативно мишљење, комуникацију и сарадњу; писменост која подразумева информациону, медијску, технолошку, финансијску, грађанску и здравствену писменост; животне вештине доприносе бољем квалитету живота и професионалне каријере.

НОВИНЕ У ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Гимназија је средња школа општег образовања у четворогодишњем трајању која ученике припрема за даље образовање на високошколским установама, тј. припрема их за универзитетско образовање. Током вишевековног постојања, ова врста школе је пролазила кроз многобројне реформе које су доприносиле унапређивању општег средњег образовања и васпитања.

Од школске 2018/2019. године гимназија, као средња школа, улази у нови реформски циклус који је усмерен на развој компетенција ученика а ради њиховог личног и професионалног развој и оспособљавања да одговорно и ефикасно одговоре на изазове савременог света.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕ

Већа изборност је једна од новина у општем средњем образовању и васпитању. Она подразумева већи број изборних програма које школа нуди ученицима.

Изборни програми су интердисциплинарног карактера и доприносе припреми ученика за: избор будућег занимања; брзо и лако прилагођавање честим променама које су одлика савременог света; боље разумевање света у коме живе. Омогућавају ученицима стицања и развијања знања и умења из области које до сада нису биле дефинисане наставним плановима и програмима а у циљу задовољавања њихових интересовања и потреба.

Реализују се у оквиру фонда од 37 часова на годишњем нивоу, путем различитих активности а на основу договора наставника и ученика.

Настава ових програма се остварује првенствено путем откривања, истраживања, рада на пројекту, презентације резултата истраживања, дискусије и дебате.

Постигнућа ученика у свим изборним програмима вреднују се бројчаном оценом.

ИТ ОДЕЉЕЊА саопштењe Иницијативе Дигитална Србија

„Чињеница да ће тако велики број будућих гимназијалаца наставити школовање у специјализованом ИТ одељењу је одлична вест за наше друштво, али и за сваког од њих. Поред широког гимназијског образовања, ови ученици ће стећи релевантна знања која отварају врата најтраженијих факултета у земљи и пружају висок ниво дигиталне писмености и алгоритамског начина размишљања, посебно важног за послове будућности. Они су направили крупан корак ка привредном сектору који је већ данас синоним за перспективну каријеру и добро плаћен посао“, наводи се у саопштењу Иницијативе Дигитална Србија.

Такође додају да поздрављају досадашње одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кабинета председнице Владе Ане Брнабић које су омогућиле да Србија буде међу ретким земљама које у средњошколском образовању тако велики фокус стављају на ИТ.

Извор: Данас

КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

 

Poziv nastavnicima fizike za učešće na CERN-ovom programu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja POZIVA nastavnike fizike da konkurišu za učešće na četvorodnevnom programu stručnog usavršavanja Evropske laboratorije za nuklearna istraživanja (CERN). Program se realizuje od 9-15. septembra 2018. godine. Troškove prevoza, hrane i smeštaja obezbeđuje CERN.

Kandidati koji se prijavljuju na poziv Ministarstva popunjavaju elektronski Prijavu koja se nalazi na adresi: http://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/461882?lang=en

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

У ДРУГОМ УПИСНОМ КРУГУ УПИСАНО 1137 УЧЕНИКА

У средње школе у Србији у школску 2018/2019. годину после првог круга уписало се 65.690 ученика, док је у другом кругу уписано 1.137 ученика, који су конкурисали на укупно 75.973 слободних места.

Пријемни испит за ИT одељења положило је 1.302 ученика осмог разреда и очекује се да буде формирано 42 одељења за ученике надарене за информатику. Највише интересовања за упис у ИТ одељења било је у Првој београдској гимназији. Најтраженије школе биле су гимназија „Јован Јовановић Змај“ (Нови Сад), Бора Станковић (Ниш), Гимназија Светозар Марковић (Ниш), Десета гимназија „Михајло Пупин“ Београд.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Stipendija IT Academy za 25 učenika generacije

Lepe vesti za najuspešnije maturante koji su se ove godine okitili titulom đaka generacije. ITAcademy https://www.it-akademija.com u saradnji sa Fondacijom Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića dodeliće 25 besplatnih školovanja za đake generacije iz Srbije i Republike Srpske.

Prijava za besplatno školovanje otvorena do 15. jula 

Svi zainteresovani đaci generacije treba da pošalju svoje prijavu najkasnije do 15. jula , a potom će stručna komisija na osnovu motivacionih pisama doneti odluku ko će biti nagrađen
besplatnim školovanjem. Oni koji žele besplatno jednogodišnje školovanje na ITAcademy  https://www.it-akademija.com  treba da napišu motivaciono pismo, u kojem će objasniti zašto žele da upišu neki od programa, a oni najinspirativniji i najubedljiviji biće nagrađeni. Imena pobednika biće objavljena 30. jula na ovoj stranici https://www.it-akademija.com/akcija/itacademy-stipendije/  a svečana dodela besplatnih školovanja biće održana 5. septembra od 17 časova na Belom dvoru.

Školovanje za najtraženija IT zanimanja:

Najuspešniji maturanti moći će da biraju program na ITAcademy, a školovaće se online, putem najsavremenije Distance Learning platforme za učenje na daljinu. Polaznici na ITAcademy mogu da se školuju na šest različitih odseka, koji sadrže ukupno 30 programa. Na njima je da odaberu oblast u kojoj se najbolje snalaze – Programiranje, Dizajn , IT business, administracija, 3D dizajn i AutoCAD i Mobile Development. ITAcademy, pored toga što svojim polaznicima obezbeđuje znanja i veštine za neka od najplaćenijih zanimanja današnjice, omogućava im i polaganje za neke od najprestižnijih međunarodno priznatih sertifikata, kao što su Oracle, Cisco, Zend PHP i mnogi drugi. Prošle godine je među đacima generacije koji su osvojili besplatno školovanje vladalo veliko interesovanje za oblast programiranja. Svojim zalaganjem i redovnim radom naučili su šta radi web programer i stekli primenljiva znanja koja mogu da iskoriste u daljem školovanju ili primene u svom budućem poslu.

УПИСАНО ПЕТ ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА У 2018/19.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је званичан резултат расподеле по школама и образовним профилима у средњим школама.

Гимназија у Ивањици уписала је пет одељења и то:
3 одељења општег смера
1 одељење друштвено – језичког смера
1 одељење ИТ смера

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У I РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕ

Поштовани ученици и родитељи, у складу са наставним плановима и програмима у Гимназији,
ученик је обавезан да од 1. септембра 2018. године, изабере два од четири понуђена изборна
програма. Програми се оцењују бројчано и улазе у просечну оцену.

1. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ
Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научнеитехнолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

2. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

3. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

4. ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО
Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

ПРЕПОРУКА САВЕТА РОДИТЕЉА ПРИЛИКОМ УПИСА

Савет родитеља Гимназије у Ивањици je на седници одржаној 05.06.2018. године донео ПРЕПОРУКУ, да ученици на име уписа у први, други, трећи и четврти разред школске 2018/19. године уплате износ од 1200 динара.

Овај износ обухвата куповину ђачких књижица, осигурање ученика годину дана, 24 сата су ученици осигурани без обзира да ли су ученици у школи или не, набавку књига за одличне и награђене ученике, коповину сведочанства, диплома, уписница, исписница, бесплатно издавање потврда о редовном школовању током године, израду распореда часова, бесплатно коришћење библиотеке, куповину књига, лектира и часописа за потребе библиотеке, електронско штампање сведочанстава и диплома.

Прикупљени новац биће искоришћен и за унапређење овразовно – васпитног рада, замену тонера у ласерским штампачима, куповину папира за штампање, CD-а DVD-а, поправку рачунара, замену тастатура и мишева током школске године, штампање научних и семинарских радова ученика, замену и поправка оштећених клупа и столица, кречење учионица.

Уплата 1200 динара на рачун Гимназије 840-4853760-03 сврха уплате је донација ученика. Уплатницу понети приликом уписа ученика.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ГИМНАЗИЈУ

УПИС У 1. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК, 9.7.2018. И У УТОРАК, 10.7.2018. ОД 8 ДО 15 САТИ У ХОЛУ ГИМНАЗИЈЕ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 1. Пријава за упис у средњу школу (може се попунити и у школи)
 2. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању (оригинал)
 3. Сведочанство о завшеном VI, VII и VIII разреду (оригинал)
 4. Уверење о положеном завршном испиту (оригинал)
 5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија која може бити старији од шест месеци

Уплата 1200 динара на рачун Гимназије 840-4853760-03 сврха уплате је донација ученика.

За ученике који желе: осигурање ученика годину дана, 24 сата су ученици осигурани без обзира да ли су ученици у школи или не, куповину ђачких књижица, набавку књига за одличне и награђене ученике, коповину сведочанства, диплома, уписница, исписница, бесплатно издавање потврда о редовном школовању током године, бесплатно коришћење библиотеке, куповину књига, лектира и часописа за потребе библиотеке, електронско штампање сведочанстава и диплома, …

 Уплатницу понети приликом уписа ученика.

ЗА УПИС У ГИМНАЗИЈУ (БИЛО КОЈИ СМЕР) НИЈЕ ПОТРЕБНО ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ.

ПРИЈЕМ ВУКОВАЦА КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НОСИЛАЦА ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ у школској 2017/18. години код председника општине Ивањица Господина Зорана Лазовића, одржаће се у петак 29. јуна 2018. године у 11 часова у сали Скупштине општине Ивањица.

 1. Ивона Јовановић VIII разред
 2. Јелена Бешевић VIII разред
 3. Добривоје Вујовић VIII разред, Ученик генерације
 4. Павле Брадић VIII разред, Спортиста генерације
 5. Ана Аврамовић IV разред
 6. Ацо Аврамовић IV разред, Ученик генерације
 7. Јелена Маричић IV разред
 8. Милица Масларевић IV разред
 9. Тамара Мрвошевић IV разред

Ученици ће бити награђени новчано са по 12000 динара (уплата на текући рачун).