ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗБОРНЕ ПРОГРАМЕ

Ове школске године уведени су нови изборни програми у први разред гимназије који би требало да подстакну самостални истраживачки рад и развој критичког мишљења. Циљ ових програма је достизање оних знања/вештина/ставова који ће ученицима користити приликом „путовања“ кроз све предмете (Компетенција за целоживотно учење, Комуникација, Рад са подацима и информацијама, Дигитална компетенција, Решавање проблема, Сарадња, Одговорно учешће у демократском друштву, Одговоран однос према здрављу, Одговоран однос према околини, Естетичка компетенција, Предузимљивост и оријентација ка предузедништву).

Завод за унапређивање образовања и васпитања на сајту https://zuov.gov.rs објавио је списак Препоручене литература за изборне програме у гимназијама.

Оставите одговор