КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ

На основу П р а в и л н и ка о употреби мобилног телефона у Гимназији у Ивањици подсећамо ученике о следећем:

Употреба мобилних телефона у школи за време часова од стране ученика је строго забрањена.

За време трајања часа ученик је обавезан да мобилни телефон одложи на место предвиђено за то у учионици (ОРМАРИЋ ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ). Телефони морају бити искључени за време трајања часова.

Ученик уз дозволу наставника може да изађе да телефонира уколико је хитно, али изричито у канцеларији директора, секретара психолога или педагога. Телефонирање на ходнику у време часова је строго забрањено.

Ученици имају могућност да за време наставе, само уз дозволу наставника, у циљу обраде одговарајуће наставне јединице, користе мобилни телефон.

Уколико ученик користи телефон без дозволе наставника, наставник ученика одмах уписује у напомену у Дневник рада. Ученик је обавезан да на захтев преда телефон наставнику који га по завршетку часа односи директору, секретару или стручном сараднику, где ће исти стајати све до доласка родитеља ученика.

Наставник нема право да користи мобилни телефон у време часа изузев у сврхе одржавања наставе и лакше презентације материјала и ученици имају право да пријаве директору наставника који крши ове одредбе.
Према ученицима и запосленима који чине повреде обавеза и повреде забрана, примењиваће се мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

Затворено за коментаре.