ДОНАЦИЈА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Архив Војводине донирао је своја издања Гимназији у Ивањици 15.3.2024. године.

Архив Војводине је јавни архив у мрежи архива Републике Србије. Као јавни архив: води евиденције о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима архивске грађе предвиђене овим законом и подзаконским актима; обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе и документарног материјала; даје одобрење за уништење документарног материјала којем је истекао рок чувања; пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу документарног материјала и архивске грађе у изради општих аката о управљању архивском грађом и документарним материјалом; преузима, сређује, обрађује архивску грађу, израђује информативна средства о архивској грађи, чува и стручно одржава архивску грађу; доноси акт о утврђивању архивске грађе за културно добро; обавља истраживања ради стварања целине архивског фонда; може да учествује у изградњи и развоју електронских система за управљање документима код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала у циљу постизања интегритета система у којима се архивирају документа настала у њему; чува архивску грађу у електронском облику сходно прописима којима се уређују поступци и технолошка решења за поуздано електронско чување докумената; има право увида у податке и када постоје технички услови, право повезивања свог информационог система са регистрима свих стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала; учествује у изградњи и развоју информационог система архива; обезбеђује услове и даје архивску грађу на коришћење; обавља културно-образовну делатност; објављује архивску грађу; организује изложбе архивске грађе; стара се о редовном стручном усавршавању запослених у архивима;) сачињава план заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама; обавља и друге послове утврђене овим законом.

На одобреној донацији захвалност дугујемо др Небојши Кузмановићу директору покрајинске установе и Кристијану Обшусту, помоћнику директора- архивисти.

Затворено за коментаре.