12 међупредметних компетенција / СШ

Измена Закона о о средњем образовању „Службени гласник РС“ 24. маја 2021. године. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 52/2021) дефинише 12 међупредметних компетенција за крај средњег стручног образовања: Међупредметне компетенције за крај средњег образовања / Члан 2а. Међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама. Међупредметне компетенције чије исходе је потребно остварити на основном нивоу на крају средњег образовања су:
- компетенције за целоживотно учење
- комуникације
- рад с подацима и информацијама
- дигитална компетенција
- решавање проблема
- сарадња
- одговорно учешће у демократском друштву
- одговоран однос према здрављу
- одговоран однос према околини
- естетичка компетенција
- предузимљивост
- оријентација ка предузетништву

Оставите одговор