Педагошки колегијум

Стручна већа имају председнике који чине Педагошки колегијум, којим председава и руководи директор. Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора. Током ове школске године Педагошки колегијум разматрао је: осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, остваривање развојног плана школе, педагошко – инструктивни увид, надзор и мере за унапређење усавршавања рада наставника и стручних сарадника и стручно усавршавање запослених. У овој школској години Педагошки  колегијум одржао је 5 седница. 

Чланови педагошког колегијума

Р. број

Име и презиме

Члан

1.

др Душко Парезановић

директор

2.

Љиља Ђоковић

педагог

3.

Дејан Вукићевић

психолог

4.

Милена Васовић

члан Стручног Већа за развој школског програма

5.

Татјана Перишић

члан Стручног Већа за развој школског програма

6.

Јелена Лазовић

члан Стручног већа за друштвене науке и филозофију

7.

Катарина Кривокућа

члан Стручног већа за језик, књижевност и комуникацију

8.

Милован Марковић

члан Стручног већа за математику, природне науке и технологију

9.

Игор Ниџовић

члан Стручног већа за физичко и здравствено васпитање

10.

Сања Софијанић

члан Стручног већа за уметност

Затворено за коментаре.