Школски одбор

Школски одбор Гимназије у Ивањици формиран је на основу решења Скупштине Општине Ивањица број 06-17/08 од 13. октобра 2008. године. Мандат органа управљања почиње 13. октобра 2008. године и траје до именовања новог органа управљања. Школски одбор у оквиру своје надлежности обавља следеће послове: доноси Статут школе и друга општа и појединачна акта школе у складу са законом, доноси Годишњи програм рада школе и усваја извештај о његовом остваривању, одлучује о пословању школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом, одлучује о коришћењу средстава за инвестиционо одржавање и инвестиције, расписује конкурс за избор наставника и стручних сарадника и даје мишљење о њиховом избору, врши анализу финансијског стања школе, усваја завршни рачун школе, разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање циљева образовно-васпитног рада и разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом.

Скупштина Општине Ивањица је на седници одржаној 16. децембра 2016. донела Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Ивањици, 01 Број 06-42/2016. од 20. децембра 2016. године. Решење је заведено у Гимназији у Ивањици деловодни број 864 од 20.12.2016. године. Мандат именованим члановима Школског одбора траје 4 године.

Школски одбор у оквиру своје надлежности обавља следеће послове: доноси Статут школе и друга општа и појединачна акта школе у складу са законом, доноси Годишњи програм рада школе и усваја извештај о његовом остваривању, одлучује о пословању школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом, одлучује о коришћењу средстава за инвестиционо одржавање и инвестиције, расписује конкурс за избор наставника и стручних сарадника и даје мишљење о њиховом избору, врши анализу финансијског стања школе, усваја завршни рачун школе, разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање циљева образовно-васпитног рада и разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Р. број Име и презиме Овлашћени предлагач

1

Снежана Плавшић Наставничко веће

2

Ана Стаменић Наставничко веће

3

Драган Грујовић Наставничко веће

4

Зоран Аџић Савет родитеља

5

Данка Вучићевић Савет родитеља

6

Младен Луковић Савет родитеља

7

Милица Богдановић Локална самоуправа

8

Александар Тошић Локална самоуправа

9

Горан Ненадић Локална самоуправа

Председник Школског одбора је Снежана Плавшић, записничар Ана Стаменић.

Затворено за коментаре.