Школски одбор

Школски одбор Гимназије у Ивањици формиран је на основу решења Скупштине Општине Ивањица број 06-17/08 од 13. октобра 2008. године. Мандат органа управљања почиње 13. октобра 2008. године и траје до именовања новог органа управљања. Школски одбор у оквиру своје надлежности обавља следеће послове: доноси Статут школе и друга општа и појединачна акта школе у складу са законом, доноси Годишњи програм рада школе и усваја извештај о његовом остваривању, одлучује о пословању школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом, одлучује о коришћењу средстава за инвестиционо одржавање и инвестиције, расписује конкурс за избор наставника и стручних сарадника и даје мишљење о њиховом избору, врши анализу финансијског стања школе, усваја завршни рачун школе, разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање циљева образовно-васпитног рада и разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом.

Школски одбор у оквиру своје надлежности обавља следеће послове: доноси Статут школе и друга општа и појединачна акта школе у складу са законом, доноси Годишњи програм рада школе и усваја извештај о његовом остваривању, одлучује о пословању школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом, одлучује о коришћењу средстава за инвестиционо одржавање и инвестиције, расписује конкурс за избор наставника и стручних сарадника и даје мишљење о њиховом избору, врши анализу финансијског стања школе, усваја завршни рачун школе, разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање циљева образовно-васпитног рада и разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Скупштина Општине Ивањица је на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донела Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Ивањици, 01 Број 06-29/2020. од 18.11.2020. године.

Решење је заведено у Гимназији у Ивањици деловодни број 1267 од 24.11.2020. године.

Р.број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1.

 Светислав Ђурић, наставник физике

2.

 Ивана Мићић, наставница хемије

3.

 Александар Парпура, наставник историје

4.

 Јована Радоњић, дипл. машински инжењер

5.

 Бојана Бојановић, васпитач

6.

 Миланка Коларевић, дипломирани правник

7.

 др Дејан Манојловић, доктор биотехничких наука из области пољопривреде

8.

 Миланка Ајдачић, рачуноводствени техничар

9.

 Мирослав Масларевић, дипломирани инжењер електротехнике

Председник Школског одбора је Александар Парпура, а заменик председника др Дејан Манојловић.

Мандат именованим члановима Школског одбора траје 4 године. 

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА КОЈИ ПРИСУСТВУЈУ СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Р.број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 1.

 Владислав Савић IV/4

2.

 Матија Милићевић IV/1

 

Затворено за коментаре.