Руководиоци стручних већа

На састанцима стручних већа радиће се нa:

 • Изради плана рада за школску 2013/2014. годину
 • Разматрању и усвајању  предлога  плана  рада за 2012/2013. годину
 • Избору  председника  и подели  задужења
 • Разматрању  допуна и измена Наставног плана  и програма
 • Подели часова по предметима
 • Идентификацији ученика за додатни, допунски рад и слободне активности
 • Анализирању ефеката: редовне, изборне, факултативне, додатне, допунске наставе и слободних активности
 • Сарадњи са ИС “ПЕТНИЦА“, факултетима и институтима
 • Утврђивању предлога тема за матурске радове
 • Вођењу eвиденције о стручном усавршавању чланова већа
 • Изради предлога набавке наставних средстава
 • Реализовању задатака унапређивања образовно–васпитног рада
 • Учешћу у спровођењу Програма за сузбијање изостанака и Програма заштите деце/ученика од насиља
 • Узимању учешћа на такмичењима, смотрама и учешћу у организацији ако је Школа домаћин такмичења
 • Изради Годишњег извештаја рада
 • Реализацији Школског развојног плана

Наведени послови биће реализовани током године  према оперативним плановима рада стручних већа, а председници стручних већа за ову годину су: 

Р. број

Назив Већа

Руководилац

1

Стручно веће српског језика Снежана Плавшић

2

Стручно веће страних језика Марија Марковић

3

Стручно веће психологије и филозофије Дејан Вукићевић

4

Стручно веће хемије Станимирка Бешевић

5

Стручно веће математике Милован Марковић

6

Стручно веће информатике и рачунарства Драган Грујовић

7

Стручно веће физичког васпитања Игор Ниџовић

8

Стручно веће ликовне и музичке културе Сања Софијанић

9

Стручно веће биологије Татјана Перишић

10

Стручно веће устава, социологије, грађанског васпитања и верске наставе Јелена Лазовић

11

Стручно веће историје и географије Александар Парпура

12

Стручно веће физике Светислав Ђурић

 

Затворено за коментаре.